Przepompownie sieciowe z betonu

Jesteś tutaj

Przepompownie sieciowe z betonu

Pompownie o konstrukcji betonowej są kompletnymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi, przeznaczonymi do współpracy z kanalizacją ciśnieniową lub grawitacyjną. Przeznaczone są do transportu lub podnoszenia na wyższy poziom ścieków sanitarnych, komunalnych, opadowych, wód drenażowych, odwodnieniowych, odcieków ze składowisk odpadów, ścieków przemysłowych itp. Mogą być zabudowywane zarówno, jako strefowe jak też obiekty samodzielne w układach technologicznych oczyszczalni ścieków, fabrykach, zakładach przemysłowych itp.

Przepompownia jest obiektem podziemnym, wykonanym w formie prefabrykowanej studni betonowej lub żelbetowej w klasie betonu co najmniej C45. Całkowita wysokość zbiornika wynika z różnicy poziomu terenu, rzędnej przewodu doprowadzającego ścieki oraz wymaganej objętości przełączania i jest regulowana przy pomocy odpowiednich elementów przedłużających. Elementy są łączone na uszczelki międzykręgowe lub zaprawę klejową do betonu. Duża masa własna w większości wypadków nie wymaga dodatkowych dociążeń, gdy zbiornik jest montowany przy wysokich wodach gruntowych.
Zasadnicza część technologiczna zbiornika jest wykonana w postaci monolitu i posiada specjalnie uformowane wnętrze, zapobiegające gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych w pompowni.

Zbiornik przepompowni jest wyposażony w pokrywę włazową typu nieprzejazdowego lekkiego wykonaną ze stali kwasoodpornej (ocieplanej, z blokadą samoczynnego zamknięcia, uchwytem do kłódki zamykającej) lub właz kanałowy żeliwny kl. B zamykany, a dla typu przejezdnego właz kanałowy żeliwny kl. D zamykany, montowany w pasach drogowych tj. pas ruchu kołowego, pieszego oraz pobocza. Zbiornik pompowni jest wentylowany w systemie rur nawiewno-wywiewnych zakończonych wywiewkami ze stali nierdzewnej.
Przewody tłoczne oraz armatura wewnątrz pompowni są wykonane z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej AISI 1.4301 oraz żeliwa szarego gatunku GG25 lub żeliwa sferoidalnego gatunku GGG40, łączonych na kołnierze przy pomocy śrub ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej AISI 1.4301. Na zbiorczym króćcu tłocznym, na zewnątrz pompowni, montowany jest kołnierz umożliwiający połączenie rurociągu zewnętrznego z instalacją pompowni.
Pompy są montowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp odbywa się przy pomocy łańcucha, ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej AISI 1.4301, i prowadnic rurowych, ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej AISI 1.4301, naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą.

Kompletna przepompownia wyposażona jest w:

 • Jedną lub dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym.
  (uwaga: pompy wraz z stopami sprzęgającymi należy zamawiać osobno).
 • Wewnętrzną instalację tłoczną, wyposażoną w armaturę odcinającą i zwrotną.
 • Wyposażenie umożliwiające obsługę (drabina lub pomost technologiczny dla pompowni, których wysokość przekracza 5 m).
 • Panel zasilająco-sterowniczy (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej, automatycznie sterujący pracą pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach
  w komorze przepompowni. (Uwaga: szafę sterowniczą należy zamawiać osobno)

Przepompownie tego typu produkowane są w następujących średnicach: 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 mm (3000, 5000 mm na zapytanie) i wysokości do 12 000 mm.
Na etapie zamówienia Zamawiający powinien określić miejsce posadowienia pompowni dla określenia rodzaju pokrywy włazowej: nieprzejazdowa lub przejazdowa.
Układ sterowania montowany jest bezpośrednio na zbiorniku lub w jego sąsiedztwie.

Cechy i zalety

 • Najtańszy dostępny materiał na rynku.
 • Stosowana klasa betonu nie wymaga dodatkowych powłok zabezpieczających przed korozyjnym działaniem środowiska zewnętrznego oraz wszelkiego rodzaju ścieków socjalnych, bytowych i pochodzenia zwierzęcego.
 • Montaż wyposażenia na Placu Budowy pozwala na maksymalne dopasowanie się do istniejących warunków zabudowy.
 • Możliwość wykonania pompowni z betonu zarówno nieprzejazdowej jak i przejazdowej.
 • Możliwość wykonania specjalnych powłok np. ze względu na temperaturę i agresywność ścieków.
 • Duża masa własna zbiornika w większości wypadków pozwala na zrezygnowanie z płyty fundamentowej i przeciwdziała wyporowi przez wody gruntowe.